โครงการอบรมการพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา วันที่ 8 สิงหาคม
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนางานด้านจุลชีววิทยา เพื่อเพิ่มพูน/ส่งเสริม/พัฒนาความชำนาญของบุคลากร จัดขึ้นโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยจุลชีววิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.จรัญ ใจหนักแน่น และ ดร.อมรมาศ จรัสรุ่งทวี ของบริษัท Bruker Biospin AG ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ