MLAB 2019 on October 30-31
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MLAB System ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม MLAB ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านจุลชีววิทยาคลินิกให้มีความถูกต้อง รวมทั้งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและปรับใช้ในการพัฒนางานจุลชีววิทยาในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมศักดิ์ ราหุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการทางจุลชีววิทยา และคณะ มาเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดโครงการ