พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร วันที่ 16 พฤศจิกายน
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) และ GERSTEL Inc. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร ที่เกิดจากความร่วมมือของ Food Innopolis, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
โดยทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร และรศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงคณะทำงาน Flavor Academy ทุกท่าน ที่ให้ทางบริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพกลิ่นรสด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง โดยคุณแตน สุรการพินิจ, Regional Sales Manager ของบริษัท GERSTEL Singapore และคุณวิภาพร ตันสถาวีรัฐ, Application Engineer ของบริษัท WTE และการพาเยี่ยมชมการทดสอบการเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร โดยคุณปรีชา คำสอน, Application Engineer ของบริษัท WTE