Clinical Pathology Network 2019 on November 22
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ Clinical Pathology Network 2019 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562