CliNaP-M on December 16-20
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ “มุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.จรัญ ใจหนักแน่น, MS Application Manager) ของบริษัท Bruker Thailand ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย