TSEN on January 16-17
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (World Tech Enterprise Ltd.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ อาคาร Admin ชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วว. เพื่อสร้างโอกาสให้เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อสร้างแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเพิ่มพูดความรู้ให้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ